บริการ

 

บริการ

ให้คำปรึกษาฟรี

ผู้ปกครองอาจจะมีตัวเลือกมากมายสำหรับกิจกรรมพิเศษของลูกๆ หลายครั้งที่บางท่านพบเจอกับโฆษณาเกี่ยวกับคอร์สต่างๆมากมายที่กำลังเป็นที่นิยมแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ลูกๆต้องการ
เรามีความต้องการเข้าใจทุกๆความกังวลของท่านผู้ปกครองต่อพัฒนาการของลูกๆและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง ยิ่งเด็กๆได้ออกกำลังสมองเร็วเท่าไร พวกเขาจะได้รับผลที่มีประสิทธิภาพและติดตัวกับพวกเขาไปนานมากขึ้นเท่านั้น เราได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหลายปีและได้สร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญอย่างกว้างขวาง หากท่านผู้ปกครองมีความต้องการในด้านใดเป็นพิเศษ อย่าลังเลใจที่จะแจ้งให้เราทราบเพราะเรามีความยินดีที่จะช่วยแนะนำและร่วมมือกับท่านผู้ปกครองนำพาบุตรหลานพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ให้การประเมิน

Cognitive Map

ทุกคนแตกต่างกันและโครงสร้างหลักของสมองทั้ง 5 ด้านของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย เราใช้แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานในการประเมินและผลจะถูกประมวลโดยใช้เกณฑ์อายุ รายงานผลศักยภาพสมองจะออกมาในรูปแบบกราฟเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
Cognitive Map™ คือ การประเมินศักยภาพทางสมองด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐาน (standardized tests*) ผลการทดสอบจะถูกปรับตามอายุและแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟเพื่อทำให้เข้าใจง่าย ครูสามารถนำผลการประเมินนี้ไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับวิธีการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การประเมินศักยภาพสมองหรือ Cognitive Map™ เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 3-18 ปี เมื่อเราทราบจุดเริ่มต้นของนักเรียนแต่ละคนแล้ว เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับคอร์สที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
*แบบ ทดสอบมาตรฐานได้ถูกใช้ในระดับสากลและประเมินผลอย่างถูกต้องทำให้ข้อมูลทาง สถิติมีความถูกต้องเพื่อที่จะเก็บรวบรวมได้ CognitiveMAP™ ทำให้เราสามารถกำหนด “ระดับความแข็งแรง” ของความสามารถในการคิดและการรับรู้ของเด็กโดยนำผลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ เด็กๆในระดับอายุเดียวกัน เราสามารถระบุได้ว่าโครงสร้างหลักของสมองด้านใดที่ต้องได้รับการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมการออกกำลังสมองที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก

การประเมินใช้เวลา 2 ชั่วโมงสำหรับเด็กแต่ละคน (1 ชั่วโมง/วัน) และ 1 ชั่วโมงสำหรับการรายงานผล

Cognitive Map™ เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมในการวัดทักษะการคิดและการรับรู้ของเด็กก่อนที่จะฝึกการพัฒนาสมอง เช่นเดียวกับความสำคัญของการทราบระดับความดันโลหิตหรือระดับคลอเลสเตอรอล ฯ ในการตรวจทางการแพทย์ การวิเคราะห์ทักษะการคิดและการรับรู้จะช่วยให้เราระบุด้านที่ต้องได้รับการฝึกฝนและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จและประสิทธิภาพสูงสุด